El Centre de Dia

El "Centre de dia Les Teixidores" és un servei per a gent gran de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, gestionat per l'empresa MAP Assessorament i Serveis S.L

El servei disposa de 30 places, 20 de les quals són concertades i 10 privades.

És un servei diürn d'assistència a les activitats de la vida diària, concebut com un espai de vida que afavoreix l'autonomia i manté la persona gran en el seu entorn personal i familiar.
Aquest recurs té com a objectiu principal ser un lloc dinàmic i estimulatiu, amb el suport i l’atenció adequats a l’estadi evolutiu de cada persona atesa, per tant, es pretén:

- Ser un centre de suport social i de referència a la població de Cardedeu.
- Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció dels usuaris.
- Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
- Mantenir les persones en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.
- Proporcionar suport a les famílies en l’atenció als usuaris del centre.

La filosofia de treball emprada està basada en el model d’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA, com a model d’atenció per a millorar la Qualitat de Vida de les persones grans en situació de dependència. Partim de la DIGNITAT de la persona ubicant-la al centre de la nostra intervenció, respectant les motivacions i significats personals dels usuaris i fomentant la participació sense imposicions. Cal destacar el paper terapèutic dels aspectes quotidians.
Aquest model d’intervenció demanda una nova concepció dels papers i relacions de qui pren part del procés (usuaris, famílies i professionals).

Per aconseguir-ho:
En el Centre de Dia se seguiran programes diaris d’estimulació i de reeducació específica, amb els registres i avaluacions corresponents.

Això implica:
Realitzar una sèrie d’activitats preventives i de promoció d’hàbits, destinades a afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i dur a terme ocupacions terapèutiques i activitats de millora relacional amb l’entorn.


El nostre desig és que el Centre de dia Les Teixidores sigui un centre obert a la població, per tal de fomentar al màxim la integració, participació i interacció amb l'entorn.