Protecció de dades


En virtut del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016, MAP Assessorament i Serveis, S.L (en endavant el Responsable del Tractament) amb domicilial C/ Roger de Flor, nº 91, 2on 3era 08013 Barcelona amb CIF B61959185, INFORMA:

Que en tot moment, es respectarà el dret a la pròpia imatge reconegut al article 18 de la Constitució Espanyola i art. 4.2  regulat per la Llei 1/1982 de 5 de maig, en relació a l’honor, intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.

Que existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, de conformitat amb el disposat al respecte a la normativa aplicable, adreçant-se per escrit al Responsable del Tractament al domicili anteriorment assenyalat.

Cardedeu, a 24 de maig de 2018

Entrada destacada

Divendres passat es va celebrar l' acte de cloenda del projecte "Connectant Històries" (2016) realitzat conjuntament entre ...